Voor het klimaat telt elke cent

Voor het klimaat

telt elke cent

Privacyverklaring

 1. Algemeen

Duurzaam Beleggen Academy, met maatschappelijke zetel te Leuven (Heverlee) en met ondernemingsnummer BE 0455.645.523 (hierna: “DBA”, “wij”, “we”, “onze”) zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de vigerende privacywetgeving waaronder begrepen de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (hierna: “AVG”) en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

DBA vindt de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer belangrijk. Met deze privacyverklaring (hierna: “Privacyverklaring”) wil DBA u zo goed mogelijk informeren over welke persoonsgegevens ze verwerkt, voor welk doel ze deze verwerkt, hoe lang de persoonsgegevens worden bewaard, hoe ze worden beveiligd en hoe u uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens kan uitoefenen.

Gelieve deze Privacyverklaring grondig te willen nalezen zodat u op de hoogte bent over hoe DBA uw persoonsgegevens verwerkt. Als u vragen heeft over deze Privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via onze contactgegevens die u op het einde van deze Privacyverklaring terugvindt.

 1. Verwerking van persoonsgegevens

Onder “persoonsgegevens” wordt alle informatie verstaan die gebruikt kan worden om een natuurlijke persoon direct of indirect te identificeren, zoals een naam, identificatienummer, geboorteplaats en -datum, …

Het begrip “verwerking” omvat elke behandeling van persoonsgegevens en dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, archiveren, wissen en vernietigen van persoonsgegevens.

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel de persoonsgegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:

 • Aanmaken van persoonlijke account op de website: Voor de aanmaak van een persoonlijke account op de website met het oog op het leveren van opleidingen, met name onze e-learning modules en webinars, verwerken wij onderstaande persoonsgegevens op basis van uw vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming:
  • Voornaam
  • Achternaam
  • E-mailadres
  • Wachtwoord
  • Gebruikersnaam

Indien u niet langer wenst dat uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, heeft u het recht om uw toestemming te allen tijde, kosteloos en zonder opgave van enige reden in te trekken.

 • Aankoop gebruiksrecht e-learning modules of webinars: Om je bestelling te kunnen afhandelen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, verwerken wij onderstaande persoonsgegevens:
  • Voornaam
  • Achternaam
  • Bedrijfsnaam (facultatief)
  • BTW-nummer (facultatief)
  • Adres
  • Telefoonnummer (facultatief)
  • E-mailadres
  • Gebruikersnaam
  • Wachtwoord
 • Bijwonen van een gratis webinar: Om een gratis webinar te kunnen volgen, verwerken wij volgende persoonsgegevens op basis van de rechtsgrond van uitvoering van de overeenkomst:
  • Voornaam
  • Achternaam
  • E-mailadres
 • Direct marketing: Wij kunnen onderstaande persoonsgegevens om u te informeren over (nieuwe) diensten, acties en aanbiedingen van Duurzaam Beleggen Academy via onze nieuwsbrief op basis van ons gerechtvaardigd belang:
  • Voornaam & naam;
  • Geslacht;
  • Geboortedatum;
  • E-mailadres.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing-doeleinden op basis van de noodzaak om ons gerechtvaardigd belang te behartigen. Dit gerechtvaardigd belang bestaat erin u als klant op de hoogte te houden van onze (nieuwe) opleidingen en aanbiedingen.

In dit geval wegen onze belangen zwaarder door dan uw recht op privacy. U kan steeds bijkomende toelichting verkrijgen over dit gerechtvaardigd belang.

 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen: Het kan gebeuren dat wij in het kader van een wettelijke verplichting bepaalde persoonsgegevens over u dienen te verzamelen en/of mee te delen aan overheidsinstanties. In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek kunnen wij worden verplicht om bepaalde gegevens op een vertrouwelijke manier aan de nodige overheden mee te delen. Ook voor onze witwas- en boekhoudverplichtingen dienen wij bepaalde gegevens te bewaren.
  • Naam, voornaam, rijksregisternummer;
  • Rekeningnummer;
  • Professionele gegevens (opleiding en beroep).

De juridische grondslag waarop Duurzaam Beleggen Academy zich beroept is telkenmale aangegeven bij de verwerkingsactiviteit en wordt onderlijnd.

 1. Bewaarbeleid

Duurzaam Beleggen Academy zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegelaten en dan noodzakelijk is voor de doeleinden vermeld in deze Privacyverklaring.

Voor persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt, geldt volgend bewaarbeleid:

 • Klantenbeheer: 10 jaar na het einde van de overeenkomst;
 • Leveranciersbeheer: 10 jaar na het einde van de leveranciersrelatie;
 • Direct marketing: bewaring conform gegeven toestemming;
 • De naleving van onze wettelijke verplichtingen: bewaring conform de wettelijke termijn.

Na afloop van de hierboven omschreven termijnen zal Duurzaam Beleggen Academy uw persoonsgegevens anonimiseren of verwijderen.

 1. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Duurzaam Beleggen Academy neemt de passende en nodige organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking.

Zowel Duurzaam Beleggen Academy als de dienstverleners die namens haar persoonsgegevens verwerken maken gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en -maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beveiligen. Deze technologieën en -maatregelen worden op geregelde tijdstippen getest en bijgesteld indien nodig.

 1. (Internationale) doorgifte van persoonsgegevens

Wat betreft de internationale doorgifte van persoonsgegevens, beschermen wij uw gegevens conform het beschermingsniveau vereist door de Europese regelgeving. Indien Duurzaam Beleggen Academy in beperkte mate beroep doet op verwerkers (bv. ICT-diensten of marketing-diensten) die persoonsgegevens buiten de Europees Economische Ruimte verwerken, zal de doorgifte buiten de Europees Economische Ruimte steeds conform de bepalingen van de AVG gebeuren.

 1. Cookiebeleid

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken van websites op uw computer kunnen worden geplaatst door Duurzaam Beleggen Academy (‘first-party cookies’) of door een derde (‘third-party cookies’). Zij bevatten informatie met betrekking tot uw gebruik van de website. De informatie opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons of die derde gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan onze website.

Wij maken gebruik van cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers op onze websites. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.

Wij maken gebruik van de volgende soorten cookies:

 • Functionele (of noodzakelijke) cookies: Deze cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren. Om die reden kan u ze niet uitschakelen. Functionele cookies bewaren bijvoorbeeld uw taalvoorkeuren of de artikelen die u in een winkelmandje plaatste.
 • Analytische cookies: Deze cookies worden gebruikt voor analytische doeleinden. Ze laten toe een inzicht te krijgen in uw website-gebruik.
 • Marketingcookies: Deze cookies worden door derden geplaatst en dienen hoofdzakelijk voor advertentiedoeleinden.
 • Niet-gecategoriseerde cookies

U kan zelf bepalen of u de niet-noodzakelijke cookies (i.e. analytische cookies en marketingcookies) al dan niet aanvaard.

Onderstaande tabel geeft een overzicht weer van de cookies die wij gebruiken op onze website en hoe lang ze op uw apparaat worden bewaard.

 1. Uw rechten
De AVG ken u een aantal rechten toe met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. U kan ons steeds contacteren voor de uitoefening van volgende rechten (op voorwaarde dat u dit op een redelijke manier doet en binnen de wettelijke grenzen):
 • U heeft een recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit laat u toe na te gaan welke van uw persoonsgegevens wij verwerken.
 • U heeft een recht op verbetering van uw persoonsgegevens. Dit laat u toe onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen.
 • U heeft een recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Dit laat u toe persoonsgegevens die wij verwerken, definitief te wissen. Wij zijn niet altijd verplicht en mogen in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens niet wissen – dit recht geldt enkel in de gevallen en in de mate voorzien door de wet. Indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om een lopende overeenkomst verder uit te voeren, zullen uw gegevens pas verwijderd worden na afloop van de tienjarige verjaringstermijn voor contractuele aansprakelijkheid.
 • U heeft een recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit laat u toe om ons het gebruik van uw persoonsgegevens te bevriezen, waarbij alle verwerkingsactiviteiten (behoudens opslag) dienen te worden stopgezet.
 • U heeft een recht van bezwaar. Dit laat u toe u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie.
 • U heeft het recht steeds uw toestemming in te trekken wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op basis van uw toestemming.
 • U heeft steeds het recht om u te verzetten tegen het verwerken van je persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.
 • U heeft een recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laat u toe uw persoonsgegevens op een gebruiksvriendelijke manier te verplaatsen van de ene IT-omgeving naar een andere.
Duurzaam Beleggen Academy verbindt zich ertoe om binnen een termijn van één maand een gemotiveerd antwoord op uw verzoek te voorzien. Afhankelijk van de complexiteit van het/de verzoek(en) en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met twee maanden worden verlengd. Verder behoudt Duurzaam Beleggen Academy zich desgevallend het recht een redelijke vergoeding aan te rekenen in het licht van de administratieve kosten waarmee het inwilligen van het/de verzoek(en) gepaard gaat/ gaan. Indien u niet akkoord gaat met de wijze waarop Duurzaam Beleggen Academy uw persoonsgegevens verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) via contact@apd-gba.be of via onderstaande contactgegevens: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel Tel: +32 (0)2 274 48 00 Fax: +32 (0)2 274 48 35
 1. Contactgegevens
Duurzaam Beleggen Academy beschikt over een gegevensbeschermingscontactpunt die al uw vragen of verzoeken behandelt gerelateerd aan deze privacyverklaring of (de verwerking van) uw persoonsgegevens. Voor vragen, verzoeken, klachten, of om uw rechten uit te oefenen zoals beschreven in deze privacyverklaring, kan u contact met ons opnemen via contact@duurzaambeleggen.academy of via onderstaande contactgegevens: Geldenaaksebaan 335, 3001 Heverlee Tel: +32 469 14 77 99
 1. Wijzigingen aan onze Privacyverklaring
Wij behouden te allen tijde het recht onze Privacyverklaring te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als de nieuwe Privacyverklaring gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.
Scroll naar boven